Zásady ochrany osobních údajů

 

Ing. Zdeňka Klímová Ph.D.

Březinky 2567/2 Blansko 67801

IČO: 09348352/ DIČ: CZ8053284118

Datum vzniku: 20.7.2020

 

(dále také jen „Správce“)

I. Pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

 

II. Účel zpracování osobních údajů 

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  · plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  · oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  · Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

   

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  · vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  · zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

   

  3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

    

  III. Doba uchování osobních údajů

   

  Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

   

  • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 3 let po jeho ukončení, a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.
  • Po dobu 3 let od posledního využití služby uživatelem.
  • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

   

  IV. Práva subjektů údajů

   

  Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR: 

  1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
  2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: email@zdenkaklimova.cz
  5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n. 

  V. Závěrečná ustanovení

   

  1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: Český webhosting s.r.o., Mailerlite Limiter (Ireland), Garvis solution s.r.o. (Reenio)

   

  1. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.

   

  1. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

   

  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1.11.2020