Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej služeb a produktů na webu www.zdenkaklimova.cz

 

Ing. Zdeňka Klímová Ph.D.

Březinky 2567/2, Blansko 67801

IČO: 09348352/ DIČ: CZ8053284118

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

 (dále také jen „Poskytovatelka“) 

 

Telefon: +420 605 022 699

Email: email@zdenkaklimova.cz

  I. Obecná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím konzultačních a poradenských služeb mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba) a které jsou nabízeny prostřednictvím stránek www.zdenkaklimova.cz a dalších souvisejících služeb Poskytovatelky nabízených prostřednictvím internetu.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelkou a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelce zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
 1. Webové stránky Poskytovatelky či její další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.
 1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 1. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.
 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

 

II. Uživatelské účty pro využití služeb a produktů Poskytovatelky

 

 1. Poskytovatelka zřídila pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelkou a zákazníkem.
 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.

 

III. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 1. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady platební kartou nebo bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů). Platební metoda platební kartou je napojena na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, sídlo: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Detailní informace o platební metodě najdete zde: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 1. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 1. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy stanovené Poskytovatelkou vzájemně kombinovat.
 1. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.
 1. Poskytovatelka může umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby, k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny. V případě, umožní-li poskytovatelka úhradu některých svých služeb ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu v celém rozsahu nevyužít či využití služby sám ukončí předčasně. V případě prodlení s jednotlivou splátkou ztrácí Zákazník výhodu splátek a splatnou se stává celková cena programu. V případech, které jsou hodné zvláštního zřetele, Poskytovatel se Zákazníkem sjednají možnost posunutí jednotlivého termínu úhrady splátky, na toto posunutí termínu však nevzniká Zákazníkovi nárok automaticky. Podmínkou zahájení online programu a obdržení přístupů do členské sekce je úhrada první splátky ceny programu. V případě, nebude-li uhrazena první splátka ke sjednanému dni, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit a vzniká mu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč.

 

IV. Další podmínky poskytování služeb

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu. Ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.) je možné požádat o změnu termínu i méně než 24 hodin před termínem konzultace – tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.
 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

 

 V. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 1. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.zdenkaklimova.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. 

 VI. Reklamační podmínky pro nákup služeb

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
 1. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
 1. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: email@zdenkaklimova.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 1. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 1. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.
 1. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 12.01.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.zdenkaklimova.cz.

 

Ing. Zdeňka Klímová Ph.D.

Life koučink